Arhivă pentru luna January 2007

Persoanele asigurate

Conform Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sanitar, cu completările şi modifcările ulterioare:
-sunt asiguraţi toţi cetăţenii români cu domiciliul în ţară, precum şi cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară sau au domiciliul în România şi fac dovada plăţii contribuţiei la fond.
-prin asigurat se înţelege: persoana asigurată conform legislaţiei în vigoare în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România.
-calitatea de asigurat şi drepturile de asigurare încetează odată cu pierderea dreptului de domiciliu sau de şedere în România.

Continue reading ‘Persoanele asigurate’ »